แนะนํา

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

      {{submenu_experience-ss_col_1}}
      {{submenu_experience-ss_col_2}}
      {{submenu_experience-ss_col_3}}

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     Better Care Of Social​ Better Care Of Social​

     สร้างสังคมที่ดี
     เพื่อการอยู่ร่วมกันที่ดีขึ้น

     แสนสิริเพื่อสังคม

     GOOD HEALTH AND WELL-BEING
     การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

     QUALITY EDUCATION
     การศึกษาที่มีคุณภาพ

     GENDER EQUALITY
     ความเท่าเทียมทางเพศ

     DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
     งานที่มีคุณค่า​เศรษฐกิจที่เติบโต

     REDUCED INEQUALITIES
     ลดความเหลื่อมล้ำ

     NO ONE LEFT BEHIND

     แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร เพราะเราทุกคนต่างเป็นฟันเฟืองชิ้นเล็กๆ
     บนโลกใบนี้ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความยิ่งใหญ่ได้ เราจะทำให้ดีขึ้นทุกวันเพื่อชีวิตดีดีของเราทุกคน

     ส่งต่อความห่วงใยผ่าน 4 เสาหลัก

     กลยุทธ์การบริหารงานของแสนสิริมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ การใส่ใจเพื่อนำไปสู่การสร้างข้อร่วมผูกพันอย่างยั่งยืน
     กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยยึดหลักกลยุทธ์บริหาร 4 เสา ซึ่งประกอบด้วย

     เสาที่ 1
     ลูกค้า

     คัดสรรสิ่งที่ดี
     ช่วยสนับสนุนธุรกิจ SME

     เสาที่ 2
     พนักงาน

     ดูแลสวัสดิการ
     จัดตั้งกองทุน

     เสาที่ 3
     ผู้ถือหุ้น

     สร้างความแข็งแกร่ง
     ทางการเงิน

     เสาที่ 4
     สังคม

     ลดความเหลื่อมล้ำ
     ช่วยเหลือสังคม

     จุดประกายฝันเล็กๆ
     ของใครหลายคน

     ส่งเสริมต่อการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานสู่อนาคตที่ดีของสังคม รวมไปถึงการเสริมสร้างและพัฒนา
     สังคมและสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชนในสังคมให้ดีขึ้นเป็นลำดับ

     แสนสิริต้องการจุดประกายให้ทุกคน
     มีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

     ในการช่วยลงมือและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างยั่งยืน
     ภายใต้โครงการ
     ZERO DROPOUT เด็กทุกคนต้องได้เรียน
     ระดมพลังคนไทยเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย
     ให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาเป็น “ศูนย์” ให้ได้ใน 3 ปี


     SANSIRI ACADEMY

     มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาสังคม ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กและเยาวชนทุกคนที่อยู่ในชุมชน บริเวณ โดยรอบโครงการ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกบ้านหรือบุตรพนักงาน ให้ได้เรียนรู้พื้นฐานทางด้านกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้อง และไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้แนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม

     Sansiri Academy เรียนรู้พื้นฐานกีฬาฟุตบอลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
     Sansiri Academy เรียนรู้พื้นฐานกีฬาฟุตบอลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
     Sansiri Academy เรียนรู้พื้นฐานกีฬาฟุตบอลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
     ​LIVE EQUALLY แสนสิริเพื่อสังคมที่ยอดรับความแตกต่าง อยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม ​LIVE EQUALLY แสนสิริเพื่อสังคมที่ยอดรับความแตกต่าง อยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม

     LIVE EQUALLY
     เราเท่ากัน ฉันเท่าเธอ

     ความเท่าเทียมเกิดขึ้นได้ง่ายๆ เริ่มจากการยอมรับความแตกต่าง
     และให้คุณค่ากับทุกความหลากหลายในสังคม
     ที่แสนสิริ เราจะร่วมกันสร้างสังคมนั้นขึ้นมา สังคมที่ทุกคนมีตัวตน มีความสำคัญ
     และมีบทบาทหน้าที่ที่คนอื่นๆ ยอมรับ
     สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกัน อย่างเท่ากัน

     YOU Are Made For Life

     YEAR OF INCLUSION

     UNDP ผนึกกำลัง 3 องค์กรต้นแบบด้านความเท่าเทียม
     ดีแทค, แสนสิริ, และ ยูนิลิเวอร์
     มุ่งหน้าสร้างความเท่าเทียมรวมเป็นหนึ่ง
     โอบรับทุกมิติความหลากหลาย
     สร้างบรรทัดฐานเพื่อทุกคนในองค์กร และสังคมไทย

     3-YEAR ROADMAP

     สินเชื่อบ้าน สำหรับคู่ชีวิต
     ที่มีความหลากหลาย

     แสนสิริ เดินหน้าร่วมกับ 8 พันธมิตรธนาคาร มอบสินเชื่อบ้านสำหรับคู่ชีวิตที่มีความหลากหลาย ให้โอกาสมีบ้านในฝันเป็นจริงได้ง่ายขึ้น ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน, ธนาคารทีเอ็มบีธนชาติ, และ ธนาคารยูโอบี มอบสินเชื่อบ้านสำหรับคู่ชีวิตที่มีความหลากหลาย ให้โอกาสมีบ้านในฝันเป็นจริงได้ง่ายขึ้น (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด)

     รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

     ตอกย้ำความเป็นองค์กรต้นแบบด้านความเท่าเทียม ด้วยผลงานการคว้ารางวัลชมเชยองค์กรต้นแบบด้านความเท่าเทียม ปี 2565 Human Rights Award จากกรมคุ้มครองสิทธิ กระทรวงยุติธรรม และ รางวัลองค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

     สวัสดิการสำหรับพนักงาน LGBTQI+
     และคู่สมรสเพศเดียวกัน

     แสนสิริ ประกาศใช้สวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับพนักงานที่มีความหลากหลายในองค์กร ได้แก่ สวัสดิการลาเพื่อเข้าสมรส ไม่เกิน 6 วันต่อปี, ลาผ่าตัดแปลงเพศ ไม่เกิน 30 วันต่อปี, ลาฌาปนกิจคู่ชีวิต ไม่เกิน 15 วันต่อปี, ลาเพื่อดูแลคู่ชีวิตและบุตรบุญธรรม ไม่เกิน 7 วันต่อปี นอกจากนี้ยังมอบสิทธิประโยชน์ในการดูแลครอบคลุมไปถึงคู่ชีวิตของพนักงานอีกด้วย อาทิ วัคซีนทางเลือก ประกันสุขภาพ และอื่นๆ

     แสนสิริ และพันธมิตรร่วมส่งต่อความห่วงใย
     และช่วยเหลือในทุกสถานการณ์วิกฤต

     การขยายความห่วงใยส่งต่อไปยังสังคม ผ่านมาตรการ "Sansiri Care For All" ที่มุ่งเน้น
     การให้ความช่วยเหลือแก่สังคมผ่านทั้งทางภาครัฐและการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้วยตนเอง

     Sansiri Care For All ให้ความช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์วิกฤต
     Sansiri Care For All ให้ความช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์วิกฤต
     Sansiri Care For All ให้ความช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์วิกฤต
     Sansiri Care For All ให้ความช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์วิกฤต
     Sansiri Care For All ให้ความช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์วิกฤต

     THE GREEN JOURNEY

     “SANSIRI BACKYARD” สานต่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
     ด้วยการออกแบบพื้นที่สีเขียวในโครงการให้ลูกบ้านทุกคนสามารถใช้พื้นที่สีเขียวร่วมกัน

     GREEN
     สร้าง

     สร้างประโยชน์จากพื้นที่ว่างในโครงการ
     ให้เป็นพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกฟาร์มผัก
     ผลไม้ออแกนิก

     GROW
     ปลูก

     ปลูกผัก ผลไม้ออแกนิกเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดี
     จุดประกายไลฟ์สไตล์ของการอยู่อาศัยแบบยั่งยืน

     GIVE
     แบ่งปัน

     แบ่งปันผลผลิตบางส่วนไปยังลูกบ้านในโครงการ
     และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสร้างสรรค์
     พื้นที่สีเขียวในบ้านของตน

     SANSIRI BACKYARD

     มุ่งใช้ประโยชน์จากพื้นที่หลังบ้าน พื้นที่ว่างรอการพัฒนา และพื้นที่ส่วนกลางในโครงการ ทั้งบ้าน และ
     คอนโด ในรูปแบบแปลงเกษตรอินทรีย์ ส่งต่อไปยังสังคมและชุมชน

     Sansiri Backyard
     Sansiri Backyard
     Sansiri Backyard
     Sansiri Backyard
     Sansiri Backyard
     -->

     เพราะยิ่งให้...ยิ่งได้รับ

     เราจึงตั้งใจหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการแบ่งปันสู่สังคม
     เพื่อให้ SANSIRI BACKYARD เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมในอุดมคติ

     แสนสิริเพื่อสิ่งแวดล้อม

     ดาวน์โหลด
     คู่มือการกำกับดูแลกิจการและ
     จรรยาบรรณธุรกิจด้านสังคม

     ติดต่อ

     งานพัฒนาความยั่งยืน ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน
     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
     เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

     อีเมล
     SSD@sansiri.com