โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     Better Care Of Social​ Better Care Of Social​

     สร้างสังคมที่ดี
     เพื่อการอยู่ร่วมกันที่ดีขึ้น

     แสนสิริเพื่อสังคม

     จุดประกายฝันเล็กๆ
     ของใครหลายคน

     ส่งเสริมต่อการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานสู่อนาคตที่ดีของสังคม รวมไปถึงการเสริมสร้างและพัฒนา
     สังคมและสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชนในสังคมให้ดีขึ้นเป็นลำดับ

     SANSIRI ACADEMY

     มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาสังคม ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กและเยาวชนทุกคนที่อยู่ในชุมชน บริเวณ โดยรอบโครงการ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกบ้านหรือบุตรพนักงาน ให้ได้เรียนรู้พื้นฐานทางด้านกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้อง และไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้แนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคม

     Sansiri Academy เรียนรู้พื้นฐานกีฬาฟุตบอลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
     Sansiri Academy เรียนรู้พื้นฐานกีฬาฟุตบอลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
     Sansiri Academy เรียนรู้พื้นฐานกีฬาฟุตบอลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

     แสนสิริให้ความสำคัญกับ

     แสนสิริให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม

     LIVE EQUALLY

     แสนสิริตระหนักถึงการสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
     และเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติสีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ สิทธิความเป็นพลเมือง

     Live Equally
     Live Equally
     Live Equally
     Live Equally
     Live Equally
     Live Equally

     NO ONE LEFT BEHIND

     แสนสิริไม่ทอดทิ้งใคร เพราะเราทุกคนต่างเป็นฟันเฟืองชิ้นเล็กๆ
     บนโลกใบนี้ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความยิ่งใหญ่ได้ เราจะทำให้ดีขึ้นทุกวันเพื่อชีวิตดีดีของเราทุกคน

     ส่งต่อความห่วงใยผ่าน 4 เสาหลัก

     กลยุทธ์การบริหารงานของแสนสิริมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ การใส่ใจเพื่อนำไปสู่การสร้างข้อร่วมผูกพันอย่างยั่งยืน
     กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยยึดหลักกลยุทธ์บริหาร 4 เสา ซึ่งประกอบด้วย

     เสาที่ 1
     ลูกค้า

     คัดสรรสิ่งที่ดี
     ช่วยสนับสนุนธุรกิจ SME

     เสาที่ 2
     พนักงาน

     ดูแลสวัสดิการ
     จัดตั้งกองทุน

     เสาที่ 3
     ผู้ถือหุ้น

     สร้างความแข็งแกร่ง
     ทางการเงิน

     เสาที่ 4
     สังคม

     ลดความเหลื่อมล้ำ
     ช่วยเหลือสังคม

     แสนสิริ และพันธมิตรร่วมส่งต่อความห่วงใย
     และช่วยเหลือในทุกสถานการณ์วิกฤต

     การขยายความห่วงใยส่งต่อไปยังสังคม ผ่านมาตรการ "Sansiri Care For All" ที่มุ่งเน้น
     การให้ความช่วยเหลือแก่สังคมผ่านทั้งทางภาครัฐและการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้วยตนเอง

     Sansiri Care For All ให้ความช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์วิกฤต
     Sansiri Care For All ให้ความช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์วิกฤต
     Sansiri Care For All ให้ความช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์วิกฤต
     Sansiri Care For All ให้ความช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์วิกฤต
     Sansiri Care For All ให้ความช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์วิกฤต

     "THE CO-GROWING COMMUNITY
     FOR SUSTAINABLE URBAN LIVING"

     คอมมูนิตี้สีเขียว เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

     THE GREEN JOURNEY

     “SANSIRI BACKYARD“ สานต่อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการออกแบบพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
     และร่วมกับ Partner ที่มีวิสัยทัศน์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จนมาเป็น “คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน“
     ที่ไม่เพียงแค่ลูกบ้าน แต่ทุกคนและสังคมโดยรอบสามารถเข้าถึงได้ เพื่อได้เรียนรู้ สัมผัส และใช้ชีวิตในพื้นที่สีเขียวร่วมกัน

     GREEN
     สร้าง

     การสร้างประโยชน์จากพื้นที่ว่าง (Unused Land) ทั้งพื้นที่ว่างรอการก่อสร้างและพื้นที่ว่างในโครงการ ให้เป็นพื้นที่สีเขียวแก่คนเมืองโดยการปลูกฟาร์มผักผลไม้ออร์แกนิค ซึ่งมีกระจายอยู่หลากหลายพื้นที่

     • อาคารสำนักงาน : SIRI Campus
     • โครงการบ้านและคอนโดของแสนสิริ

     GROW
     ปลูก

     • ปลูกฟาร์มผักและผลไม้ออร์แกนิกเติมเต็มการใช้ชีวิต well-being
     • การปลูกความเป็นคอมมูนิตี้สีเขียวที่มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกันของคนเมือง เพื่อจุดประกายไลฟ์สไตล์แบบใหม่ของการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

     GIVE
     แบ่งปัน

     • ผลผลิตบางส่วนไปยังลูกบ้านในโครงการที่มี Sansiri Backyard โดยนำกำไรจากการขายผลผลิตปันกลับคืนสู่สังคม และเด็กด้อยโอกาส
     • รวมถึงเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่มาสัมผัสสามารถสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวในพื้นที่บ้านของตน

     SANSIRI BACKYARD

     มุ่งใช้ประโยชน์จากพื้นที่หลังบ้าน พื้นที่ว่างรอการพัฒนา และพื้นที่ส่วนกลางในโครงการ ทั้งบ้าน และ
     คอนโด ในรูปแบบแปลงเกษตรอินทรีย์ ส่งต่อไปยังสังคมและชุมชน

     Sansiri Backyard
     Sansiri Backyard
     Sansiri Backyard
     Sansiri Backyard
     Sansiri Backyard
     Sansiri Backyard T77 Community

     CO-GROWING PARTNERS

     Sansiri Backyard x Hua Hin

     แสนสิริ ร่วมกับพันธมิตร สร้างคอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอาศัยอย่างยั่งยืน

     Sansiri Backyard x Hua Hin
     Sansiri Backyard x Hua Hin
     Sansiri Backyard x Hua Hin
     Sansiri Backyard x Hua Hin

     CO-GROWING PARTNER หัวหิน

     Sansiri Backyard Co-Growing Partner
     Sansiri Backyard Co-Growing Partner
     Sansiri Backyard Co-Growing Partner
     Sansiri Backyard Co-Growing Partner
     Sansiri Backyard Co-Growing Partner
     Sansiri Backyard Co-Growing Partner
     Sansiri Backyard Co-Growing Partner
     Sansiri Backyard Co-Growing Partner
     Sansiri Backyard Co-Growing Partner
     Sansiri Backyard Co-Growing Partner
     Sansiri Backyard Co-Growing Partner

     เพราะยิ่งให้...ยิ่งได้รับ

     เราจึงตั้งใจหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการแบ่งปันสู่สังคม
     เพื่อให้ SANSIRI BACKYARD เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมในอุดมคติ

     “คอมมูนิตี้สีเขียว เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน”
     THE CO-GROWING COMMUNITY FOR SUSTAINABLE URBAN LIVING