โครงการต่างๆ ที่น่าสนใจ

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     SANSIRI GREEN MISSION

     วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

     “แสนสิริ กรีน มิชชั่น – SANSIRI Green Mission”
     แนวคิดขององค์กรครั้งใหม่ที่จะนำมาซึ่งจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญให้กับการพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในอนาคต ผ่านการวาง Green Roadmap เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืน ในทุกโครงการใหม่ของแสนสิริ ภายใต้ 4 คำมั่นสัญญาหลัก ได้แก่ Waste Management | Smart Move | Energy Generation & Saving | Sustainability โดยมุ่งมั่นในการลดการใช้พลังงานและปล่อยของเสียลงปีละมากกว่า 10% ทุกโครงการ ต่อเนื่อง 3 ปี ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตอันยอดเยี่ยมในการอาศัยอยู่ของลูกบ้านแสนสิริ และมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มต้นเปลี่ยน..เพื่ออนาคตโลกที่ยั่งยืน
     Green Mission - วางระบบจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

     WASTE MANAGEMENT

     วางระบบจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

     จากความคิดตั้งต้นที่ต้องการทำขยะให้มีประโยชน์ และลดของเสียที่เกิดจากก่อสร้าง สู่การออกแบบที่คำนึงถึงการลดขยะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการลงมือออกแบบ เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องดูแล ซึ่งเราคำนึงถึงการจัดการของเสียในทุกระบบโดยมีเป้าหมายดังนี้
     • การลดปริมาณขยะคอนกรีตจากการก่อสร้างภายในโรงงานผลิต แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป 100% ด้วยนวัตกรรม “เอิร์ธ บล็อก - Earth Blox” แปรรูปเพื่อสร้างบล็อกคอนกรีตใหม่
     • การใช้ผนังพรีคาสต์ (Precast) เพิ่มจาก 50% เป็น 80% ภายในปี พ.ศ. 2564
     • ลดขยะมูลฝอย ติดตั้ง “Food Waste Machine” เพื่อย่อยสลายขยะเปียกในโครงการ
     • ติดตั้งเครื่องแยกและกำจัดของเสีย “Refun Machine” ในทุกโครงการแนวสูง
     • ส่งเสริมให้ทุกสำนักงานของแสนสิริใช้ขวดพลาสติก “Biomat” ที่สามารถย่อยสลายได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หรือรวดเร็วกว่าการย่อยขยะพลาสติกแบบเดิมได้ถึง 450 เท่า แทนการใช้ขวด “PET”
     Green Mission - แพลตฟอร์มการเดินทางแบบใหม่ของคนหัวใจรักสิ่งแวดล้อม

     SMART MOVE

     แพลตฟอร์มการเดินทางแบบใหม่ของคนหัวใจรักสิ่งแวดล้อม

     เพื่อให้ชีวิตลูกบ้านสะดวกสบายมากขึ้น จึงมีการนำแพลตฟอร์มบริการยานพาหนะระบบเช่า ที่รวมมือกับ 6 พันธมิตรใหญ่ Honda, Uber, Ofo, Haupcar, SHARGE และ EA Anywhere เพื่อพัฒนา Smart Move รองรับบริการยานพาหนะในทุกรูปแบบ ทั้ง รถยนต์ไฟฟ้า E-Scooter หรือจักรยาน รวมทั้งติดตั้ง Electronic Car Sharing และ EV Charger สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต
     Green Mission - พลังงานไฟฟ้าทดแทนในโครงการของแสนสิริ

     ENERGY GENERATION & SAVING

     พลังงานไฟฟ้าทดแทนในโครงการของแสนสิริ

     เราใส่ใจในเรื่องการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้า เริ่มต้นจากการติดตั้ง “โซล่าร์ (Solar Cell)” ที่โครงการ “ที77 (T77)” เพื่อเป็นต้นแบบในการทดลองผลิตกระแสไฟจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 600 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ใน คอมมูนิตี้มอลล์ และเป็นต้นแบบเพื่อนำมาใช้ภายในโครงการต่อไปในโครงการของแสนสิริ
     Green Mission - หัวใจสีเขียวเป็นหนึ่งเดียวกัน สู่ชีวิตที่ยั่งยืน

     SUSTAINABILITY

     Sansiri Tree Story
     คุณค่าที่จะอยู่กับเราตลอดไป

     เพราะแสนสิริเข้าใจถึงคุณค่าของธรรมชาติ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการใช้ชีวิต เราจึงตั้งใจเก็บรักษา และดูแลต้นไม้ทุกๆ ต้นในโครงการ มาตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี ให้เติบโตควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตของลูกบ้าน เพื่อให้ได้สัมผัสกับความสวยงามและคุณค่า ของต้นไม้ ธรรมชาติรอบๆ ตัวที่มีอยู่ในโครงการ พร้อมส่งคุณค่านี้ให้ชุมชนและสังคมต่อไป ผ่าน 4 กระบวนการความใส่ใจ ที่เราใช้ในการดูแลรักษาต้นไม้ และธรรมชาติรอบตัวเรา

     เก็บ

     ต้นไม้เดิมเพิ่มคุณค่า

     เก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม
     ให้คงอยู่ในพื้นที่โครงการ
     เพื่อส่งต่อคุณค่าให้กับลูกบ้านและชุมชน

     เลือก

     ชนิด ขนาด ตำแหน่ง
     ตามความเหมาะสม

     เลือกชนิดพันธุ์ไม้ตามความเหมาะสมของ
     พื้นที่และประโยชน์ รวมถึงเน้นการเลือกต้นไม้
     จากป่าปลูก เพื่อให้เติบโตอย่างแข็งแรง

     ปลูก

     ปลูกถูกต้องตามหลักการ
     เพื่อความยั่งยืน

     ปลูกอย่างถูกต้องตามหลักการเพื่อ
     ความยั่งยืน ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่
     การวางตำแหน่ง คำนวนระยะห่าง
     และการค้ำยัน

     รักษา

     รักษาและใส่ใจ อย่างยั่งยืน

     ถ่ายทอดความรู้ แนวทางการดูแลอย่าง
     ยั่งยืนจากรุกขกร และส่งต่อคู่มือดูแลต้นไม้
     ให้ทางนิติบุคคล รวมถึงคู่มือดูแลต้นไม้ให้
     ลูกบ้านผ่าน Home Service Application
     และจัดสัมมนากับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งต่อ
     ความรู้ให้ชุมชนต่อไป
     เก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่เดิม
     ให้คงอยู่ในพื้นที่โครงการ
     เพื่อส่งต่อคุณค่าให้กับลูกบ้านและชุมชน
     เลือกชนิดพันธุ์ไม้ตามความเหมาะสมของ พื้นที่และประโยชน์ รวมถึงเน้นการเลือกต้นไม้ จากป่าปลูก เพื่อให้เติบโตอย่างแข็งแรง
     ปลูกอย่างถูกต้องตามหลักการเพื่อ
     ความยั่งยืน ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การวางตำแหน่ง คำนวนระยะห่าง และการค้ำยัน
     ถ่ายทอดความรู้ แนวทางการดูแลอย่าง ยั่งยืนจากรุกขกร และส่งต่อคู่มือดูแลต้นไม้ ให้ทางนิติบุคคล รวมถึงคู่มือดูแลต้นไม้ให้ ลูกบ้านผ่าน Home Service Application และจัดสัมมนากับมหาวิทยาลัยเพื่อส่งต่อ ความรู้ให้ชุมชนต่อไป