แนะนํา

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

      {{submenu_experience-ss_col_1}}
      {{submenu_experience-ss_col_2}}
      {{submenu_experience-ss_col_3}}

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น


     SUSTAINABILITY #Everyday Better

     กว่า 39 ปี ที่แสนสิริยึดมั่นแนวคิดเรื่องการสร้างชีวิตที่ดีขึ้น

     เพราะเราเชื่อว่าสังคมที่ดี เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ บนพื้นฐานการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

     ความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด เราเริ่มส่งผ่านแนวคิดนี้จากภายในองค์กร
     ส่งต่อสู่สังคมในวงกว้าง ผ่านโครงการที่เราทำเพื่อสังคมมากมาย ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการต่างๆ นี้
     จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างสรรค์ให้ทุกชีวิตในสังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน

     แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

     แสนสิริดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นการมีจริยธรรม และความโปร่งใส
     รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
     โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลก
     รวมทั้งคํานึงถึงการเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยคาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแสนสิริ
     จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และสัมพันธ์กับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
     ซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends)
     และบริบทด้านความยังยืนในอุตสาหกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

     แนวคิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน Better Care of Environment จากแสนสิริ

     สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน โดยการปลุกจิตสํานึกการอยู่อาศัยของคนในสังคมให้สามารถอยู่ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มี อย่างรู้คุณค่า


     ดูรายละเอียด
     แนวคิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน Better Care of Environment จากแสนสิริ
     แนวคิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน Better Care of Social จากแสนสิริ
     แนวคิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน Better Care of Social จากแสนสิริ

     สร้างสังคมที่ดี เพื่อการอยู่ร่วมกันที่ดีขึ้น

     ส่งเสริมต่อการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสู่อนาคตที่ดีของสังคมรวมไปถึงการเสริมสร้างและพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมของชุมชนในสังคมให้ดีขึ้น


     ดูรายละเอียด
     แนวคิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน Better Care of Governance จากแสนสิริ

     สร้างองค์กรที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างผลักดันให้สังคมดีขึ้น

     ปลูกฝังจรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดีของการดําเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นต้นแบบที่ดีในสังคมต่อไป


     ดูรายละเอียด
     แนวคิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน Better Care of Governance จากแสนสิริ

     ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

     แสนสิริได้ระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน โดยประเมินและจัดลำดับประเด็น ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
     ทั้งภายในและภายนอกให้ความสำคัญ รวมถึงพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและภายใน
     ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ก่อนที่จะอนุมัติโดยผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

     แสนสิริดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ
     UN Sustainable Development Goals (SDGs) โดยครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม
     และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในปี 2565 มีประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งหมด 11 เรื่อง

     GOOD HEALTH AND WELL-BEING
     การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

     QUALITY EDUCATION
     การศึกษาที่มีคุณภาพ

     GENDER EQUALITY
     ความเท่าเทียมทางเพศ

     CLEAN WATER AND SANITATION
     น้ำสะอาดและสุขาภิบาล

     AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
     พลังงานสะอาดและจ่ายได้

     DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
     งานที่มีคุณค่า​เศรษฐกิจที่เติบโต

     REDUCED INEQUALITIES
     ลดความเหลื่อมล้ำ

     SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
     เมืองและชุมชนยั่งยืน

     RESPONSIBLE CONSUMPTION
     AND PRODUCTION

     การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ

     CLIMATE ACTION
     การรับมือกับ Climate Change

     PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
     สันติภาพ และสถาบันเข้มแข็ง

     “เราจะทําให้ดีขึ้นทุกวัน​
     เพื่อชีวิตดีดี ของเราทุกคน”

     SANSIRI SUSTAINABILITY : EVERYDAY BETTER​
     ดูวิดีโอตัวเต็ม

     ข่าวสาร และกิจกรรม

     อัปเดตข่าวสารจากสื่อหลากหลายช่องทาง ล่าสุดได้ที่นี่

     แสนสิริเดินหน้าสู่ Net-zero ตั้งเป้าเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
     เป็นศูนย์ในปี 2050

     อ่านเพิ่มเติม

     แสนสิริ ประกาศพันธกิจใหญ่ “Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน”

     อ่านเพิ่มเติม

     ติดต่อ

     งานพัฒนาความยั่งยืน ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน
     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
     เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

     อีเมล
     SSD@sansiri.com