แนะนํา

    โครงการที่เกี่ยวข้อง

     “เริ่มพูด”

     คำที่ต้องการค้นหา

     กำลังประมวลผล ...

     “ไม่ได้รับข้อมูลเสียง”

     ลองใหม่อีกครั้งนะคะ

      {{submenu_experience-ss_col_1}}
      {{submenu_experience-ss_col_2}}
      {{submenu_experience-ss_col_3}}

     ลงชื่อเข้าใช้งาน

     ต้องการข้อเสนอตรงใจ

     กรุณาอัพเดทโปรไฟล์ของคุณ
     เพื่อให้นำเสนอข้อมูลโครงการได้ตรงใจคุณยิ่งขึ้น

     Better Care Of Environment Better Care Of Environment

     สร้างองค์กรที่ดี
     เพื่อเป็นแบบอย่างผลักดันให้สังคมดีขึ้น

     แสนสิริเพื่อบรรษัทภิบาล

     DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
     งานที่มีคุณค่า​เศรษฐกิจที่เติบโต

     SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
     เมืองและชุมชนยั่งยืน

     RESPONSIBLE CONSUMPTION
     AND PRODUCTION

     การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบ

     CLIMATE ACTION
     การรับมือกับ Climate Change

     PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
     สันติภาพ และสถาบันเข้มแข็ง

     SANSIRI GOVERNANCE

     ปลูกฝังจรรยาบรรณและจริยธรรมที่ดีของการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม แก่ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัท
     เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นต้นแบบที่ดีในสังคมต่อไป

     ความยุติธรรม

     FAIRNESS

     ความยุติธรรม ปฏิบัติต่อ
     ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
     เท่าเทียมกัน

     ความโปร่งใส

     TRANSPARENCY

     ความโปร่งใส ไม่มีความไม่ชัดเจน
     หรือคลุมเครือ

     ความซื่อสัตย์

     INTEGRITY

     ความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรม

     ความรับผิดชอบในหน้าที่

     RESPONSIBILITY

     ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่กำหนด

     ความรับผิดชอบต่อการกระทำ

     ACCOUNTABILITY

     ความรับผิดชอบต่อการกระทำ
     และการตัดสินใจ สามารถชี้แจง
     และอธิบายได้

     แสนสิริยึดมั่นในการดำเนิน
     ธุรกิจอย่างโปร่งใส
     และมีจรรยาบรรณ

     ความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่โปร่งใสและมีจริยธรรม โดยไม่ยอมรับอย่างสิ้นเชิงต่อการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในการนี้ เพื่อแสดงจุดยืนขององค์กร รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ แสนสิริได้เข้าร่วมและได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)

     แสนสิริยึดมั่นในการดำเนิน ธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีจรรยาบรรณ

     “เราจะทําให้ดีขึ้นทุกวัน”

     แสนสิริมีการจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อวางมาตรฐานด้านจริยธรรม
     ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีในองค์กร

     การกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

     การดำเนินกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

     แสนสิริมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอยู่เสมอ และเรื่องจริยธรรมก็ไม่เคยเป็นข้อยกเว้น ด้วยแสนสิริตระหนักดีว่าจริยธรรมเป็นประเด็นที่ไม่อาจแยกจากการดำเนินธุรกิจได้ การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียของแสนสิริ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด “จรรยาบรรณธุรกิจ” ขึ้นโดยระบุไว้ใน “คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหลักเกณฑ์แนวประพฤติปฏิบัติที่ดี ที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึก ความรับผิดชอบ และความมีจริยธรรมในการปฎิบัติหน้าที่ อันช่วยส่งเสริมให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยกระดับความโปร่งใสภายในองค์กร รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

     นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

     บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย โดยนำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้านการอยู่อาศัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างครบวงจร และสามารถสร้างความมั่งคั่งและผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมพร้อมกับคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม ด้วยตระหนักว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถสร้างคุณค่าและส่งเสริมให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน

     คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อวางรากฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรของบริษัทฯ โดยระบุไว้อยู่ใน “คู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” โดยมีการทบทวนนโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งดำเนินการติดตามให้มีการยึดถือและปฏิบัติ ตลอดจนปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย

     นโยบายอื่นและแนวทางปฏิบัติ

     การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้และรับสินบน คณะกรรมการบริษัทจึงกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนผลักดันให้เจตนารมณ์และแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันได้สื่อสารและถ่ายทอดลงสู่กระบวนการทำงานทุกภาคส่วน

     โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักการ แนวทางการดำเนินการ และข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง สื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

     ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟังความคิดเห็น

     บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทเปิดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจโดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะปกปิดสถานะของผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ร้องเรียนเป็นความลับ รวมทั้งจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

     ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส และรับฟังความคิดเห็น

     • ไปรษณีย์
      โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแส
      ท่านใดท่านหนึ่ง และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้

      - ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
      - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
      - เลขานุการบริษัท (สำนักเลขานุการบริษัท/สำนักกฎหมาย)

      บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
      เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
     • เว็บไซต์: https://www.sansiri.com/corruption/

     หมายเหตุ: ช่องทางนี้ไม่รับพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพสินค้า การให้บริการ หรือการแจ้งซ่อม กรุณาติดต่อ Sansiri Call Center 1685

     ผลการจัดอับดับการดูแลกิจการ

     แสนสิริได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

     • ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2566 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent)
     • ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
     • ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2566 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     • เมื่อปี 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และในปี 2561 CAC มีมติให้การรับรอง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อมาในปี 2566 บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นครั้งที่ 2 โดยบริษัทฯ ได้รับอนุมัติการต่ออายุการรับรอง ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566 และจะครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2569

     ช่องทางติดต่อ

     หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

     สำนักเลขานุการบริษัท
     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 59 อาคารสิริ แคมปัส ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
     E-mail: companysecretary@sansiri.com

     รายงานความยั่งยืน

     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ที่ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรายงานฉบับนี้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานของ GLOBAL REPORTING INITIATIVE GUIDELINES รุ่นที่ 4 (GRI G4)

     ติดต่อ

     งานพัฒนาความยั่งยืน ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน
     บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
     เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ
     เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

     อีเมล
     SSD@sansiri.com